شخصیت جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شخصیت: جایزه امارات حریم هوایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل هیات رییسه موقت در ابتدای تشکیل مجلس را از بین بردن و تصویب کردند: هیات رییسه سنی هیات انتخابات هیات رییسه دائم مجلس شورای اسل

هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل هیات رییسه موقت در ابتدای تشکیل مجلس را از بین بردن و تصویب کردند: هیات رییسه سنی هیات انتخابات هیات رییسه دائم مجلس شورای اسلامی را برگزار می کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین داخلی مجلس ماده سه این طرح را با 185 رای موافق، 11 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر تصویب کردند.

هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

براساس ماده سه این طرح ماده 14 قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود.

براساس ماده 14هیات رییسه سنی در نخستین جلسه بعد از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیات رییسه می کند. اعضای هیات رییسه جهت مدت یکسال گزینش می شوند. مبنای تجدید انتخابات در سالروز انتخابات هیات رییسه است و در صورتی که با تعطیلات مصادف شود در جلسه قبل از آن انجام می شود. مسوولیت هیات رییسه تازه از سالروز انتخابات قبل شروع می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل هیات رییسه موقت در ابتدای تشکیل مجلس را از بین بردن و تصویب کردند: هیات رییسه سنی هیات انتخابات هیات رییسه دائم مجلس شورای اسل

براساس تبصره یک این ماده نمایندگانی که داوطلب عضویت در هیات رییسه هستند باید حداکثر تا آخر وقت اداری روز افتتاحیه مجلس جهت عضویت به هیات رییسه سنی مراجعه کند و این عنوان باید قبلا به اطلاع نمایندگان برسد. هیات رییسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به همراه تصویرهای آن ها تهیه کند و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیات رییسه در اختیار نمایندگان قرار دهند.

براساس تبصره دو این ماده چنانچه اعتبارنامه نماینده ای که جهت هیات رییسه گزینش شده است است و به تصویب مجلس نرسد جهت تعیین جایگزین وی مجدد رای گیری به عمل می آید.

براساس تبصره سه این ماده بعد از تشکیل هیات رییسه گزارش شعب 15 گانه در مجلس قرائت و تصویب اعتبار نامه ها اعلام می شود.

هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

نمایندگان همچنین ماده چهار این طرح را تصویب کردند که براساس این ماده عبارت « صاحب رای است» از بین بردن می شود. همچنین با تصویب نمایندگان در ماده پنج این طرح نمایندگانی که در جلسه جهت نطق وقت می خواهند به قید قرعه تعیین می شوند.

نمایندگان مجلس، ماده 6 این طرح را با 185 رای موافق، 12 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجمع 236 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده، ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به آن الحاق می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل هیات رییسه موقت در ابتدای تشکیل مجلس را از بین بردن و تصویب کردند: هیات رییسه سنی هیات انتخابات هیات رییسه دائم مجلس شورای اسل

براساس ماده 30 اعتبارنامه ها به همراه ضمایم آن به موجب جدول حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیات رییسه سنی تنظیم شده است است به ترتیب به شعب 15 گانه جهت پیگیری ارجاع می شود. هیات رییسه موظف است فهرست اعتبارنامه های ارجاعی را قبل از شروع رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه های خود معترض باشد ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا آخر وقت اداری روز سوم موظف است اعتراض کتبی خود را امضاء و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی ربط تقدیم کند.

براساس تبصره یک این ماده شعبه موظف است گواهی عدم پیگیری شورای نگهبان به عنوان اعتراض یا حادث شدن آن بعد از برگزاری انتخابات را از شورای نگهبان دریافت کند.

هیات رییسه موقت مجلس از بین بردن شد

همچنین براساس ماده دو این ماده گزارش هر شعبه به وسیله سخنگو در مجلس قرائت می شود و در صورت عدم امکان به ترتیب رییس و یا یکی از نواب رییس یا دبیران وظیفه او را انجام می دهد.

واژه های کلیدی: قانون | انتخابات | نمایندگان مجلس | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs